Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kamiennik jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik,
 2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych pana Marcina Tyndę, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych w Urzędzie Gminy Kamiennik. Kontakt z Inspektorem Danych: ,
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kamiennik – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawieranych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu/celach :
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kamiennik,
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kamiennik,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach w których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kamiennik przetwarzają dane osobowe  dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kamiennik.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania)  danych osobowych  - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane  dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwią się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba której dane dotyczą, potrzebuje  ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące  przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z  Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Kamiennik Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu Europy 2016/680

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.


PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-01-gospodarowanie-lokalami-komunalnymi.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-02-monitorowanie-dzialalnosci-stowarzyszen-i-fundacji-oraz-organizacji-pozytku-publicznego.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-03-podatki-i-oplaty.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-04-wydawanie-zezwolen-na-przeprowadzanie-imprez-masowych.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-05-planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne-oraz-budownictwo.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-06-gospodarowanie-nieruchomosciami.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-07-dokonywanie-czynnosci-z-zakresu-rejestracji-stanu-cywilnego-oraz-zmiany-imienia-i-nazwiska.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-08-ewidencja-ludnosci.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-09-organizacja-i-realizacja-zadan-z-zakresu-nauczania-i-wychowania-oraz-wspieranie-uczniow.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-10-rozwoj-zawodowy-i-realizacja-spraw-nauczycieli.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-11-realizacja-programow-i-projektow-dolfinansowywanych-ze-srodkow-zewnetrznych.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-12-reprezentacja-i-promocja-gminy.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-13-utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminie.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-14-ochrona-zwierzat.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-15-ochrona-wod-i-gospodarka-wodami.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-16-wycinka-i-nasadzenia-drzew-i-krzewow.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-17-dofinansowywanie-dzialan-proekologicznych.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-18-ocena-oddzialywania-przedsiewziecia-na-srodowisko-i-okreslanie-srodowiskowych-uwarunkowan-realizacji-przedsiewziecia.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-19-zatrudnianie-i-realizacja-stosunku-pracy.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-20-zawieranie-i-realizacja-umow-cywilnoprawnych.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-21-naliczanie-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-i-lub-umieszczenie-urzadzen-w-pasie-drogi.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-22-ustalanie-prawa-naliczanie-i-wyplata-dodatku-mieszkaniowego.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-23-ustalanie-prawa-naliczanie-i-wyplata-dodatku-energetycznego.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-24-nabory-rekrutacje-na-wolne-stanowiska-urzednicze.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-25-nadawanie-odznak.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-26-dowody-osobiste.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-27-zamowienia-publiczne.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-29-wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-32-profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-alkoholowych-przeciwdzialanie-narkomanii-i-przemocy-w-rodzinie.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-33-wydawanie-kart-duzej-rodziny.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-34-organizacja-pracy-rady-gminy.pdf

PDF20200220-InfoOPrzetwDanychOs-35-organizacja-pozytku-publicznego-wolontariatu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2018
  przez: Urząd Gminy Kamiennik
 • opublikowano:
  06-06-2018 11:47
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  10-03-2020 12:34
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 4294
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl