Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148 z zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.
2.
Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

4. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Kazimierz Cebrat

/wójt/


PDFZałącznik Nr 1 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.pdf

DOCXZałącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich.docx

DOCXZałącznik Nr 3 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 3 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich.docx

PDFZałącznik Nr 4 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf

DOCXZałącznik Nr 5 - Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 5 - Zgłoszenie dziecka do kl. I Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2019
  przez: Jolanta Sączek
 • opublikowano:
  25-01-2019 11:28
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  30-01-2020 08:46
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 3640
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl