Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 15.03.2019 roku

w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 §1

Ogłaszam III publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń
w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Kamiennik z dnia 15.03.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony III przetarg ustny na najem nieruchomości:

1. Opis nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice nr 43

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 162

Obręb: 0003- Cieszanowice

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00018899/1

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:

- budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,

- wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,

- cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn na zboże z częścią biurową o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym blacha falistą,

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,25 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą.

W/w nieruchomości położone są w Cieszanowicach nr 43, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, na działce oznaczonej numerem 162 k.m2 stanowiąca grunty rolne zabudowane o obszarze 2,5000 ha.

Nieruchomości przeznaczone do najmu wyposażone są w instalację elektryczną.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: PSz,P-9 teren istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

Sposób zagospodarowania: przeznaczenie na bazę magazynowo – składową w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej

 • Wysokość opłat z tytułu najmu: netto 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) miesięcznie oraz podatek VAT wysokości 23% liczony od kwoty netto (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi).
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony do 5 lat
 • Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca
 • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi
 • działka nr 162 w Cieszanowicach obciążona jest hipoteką. 

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie

 • Informacja o przeznaczeniu: przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • II przetarg na najem ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 grudnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Procedura najmu:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 15.03.2019 r. do 17.05.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 17.05.2019 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 12:00

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących
w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, wody i odpadów komunalnych (zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę)

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania pomieszczeń do rodzaju prowadzenia działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Wadium: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2019 r. – włącznie.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg III– najem Cieszanowice nr 43”. Jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Wpłacone wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoby biorące udział w nim wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu i podporządkowują się postanowieniom w nim zawartym.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

W przetargu nie mogą brać udziału aktualni dłużnicy Gminy Kamiennik.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/4312135.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.:. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kamiennik – Urząd Gminy w Kamienniku można uzyskać na stronie www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.    

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2019
  przez: Justyna Maluśki
 • opublikowano:
  15-03-2019 07:48
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  15-03-2019 10:10
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 702
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×