Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza do złożenia oferty na „Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.”

1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2. Opis przedmiotu zamówienia: w tabeli

3. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/ roboty budowlane (niewłaściwe skreślić)

4. Termin realizacji zamówienia:

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 1430
w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub
 • elektronicznie: ug@kamiennik.pl

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

 • Justyna Maluśki – Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
  i działalności gospodarczej Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennikpok. 2, tel. 77 4312135 wew. 12
 • Ewa Podhorodecka – Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
  i działalności gospodarczej Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennikpok. 2, tel. 77 4312135 wew. 12 (w zastępstwie)

8. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.

Informacje uzupełniające:

 1. Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
 2. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik do Zapytania ofertowego na wycenę nieruchomości.docx

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2020
  przez: Ewa Podhorodecka
 • opublikowano:
  15-01-2020 12:23
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  16-01-2020 11:41
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 461
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl