Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z dn. 24.10.2013 r., poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania  na środowisko.
Do sporządzania w/w projektów przystąpiono na podstawie uchwał  Rady Gminy Kamiennik:

 • Nr VII/15/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce;
 • Nr VII/16/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża;
 • Nr VII/17/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki.

 

W sprawie przystąpienia do sporządzania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik,

2) ustnie do protokołu w referacie ds. gospodarki przestrzennej, Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik, pok. nr 3,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ugkam69@interia.pl.

Uwaga/wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu którego dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2015
  przez: Jarosław Kogus
 • opublikowano:
  18-05-2015 11:04
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2504
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×