Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"

OŚ.6220.5.2015.MŁ

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

            Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U, z 2013 r. poz.1235, z poźn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik decyzji Nr OŚ.6220.5.2015.MŁ z dnia 25.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr 390/5, obręb Kamiennik”.

Decyzja została wydana dla inwestora- Spółki ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowanej przez Panią Łucję Koroluk- Szek.

            Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 715- 1515.

            Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik oraz w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

  Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2016
  przez: Monika Łukomska
 • opublikowano:
  25-02-2016 14:53
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2265
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl