Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Asystent  rodziny

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kamienniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko,  została zatrudniona Pani Agnieszka  Michalec zam. Chociebórz 13.

 

Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Michalec spełniła wymagania kwalifikacyjne, jakie określono w ogłoszeniu o naborze. Posiadana wiedza i umiejętności rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Maria Urbańczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kamienniku


LISTA  KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

Asystent  rodziny

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p.

Imię  i  nazwisko

Miejsce  zamieszkania

1.

Agnieszka Michalec

 

Chociebórz 13

 

 

 

 

 

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 31 sierpnia o godz. 1100

 

Maria Urbańczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kamienniku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodzinyForma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2016 r.

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony  w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniejroczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz  co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.


            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
                 rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego  pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów
    normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych
członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami
wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich
zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność
   społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również
towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z planem pracy ustalonym
wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie
wykonywać usługi także poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.


5.Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
            List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn.
zm.)”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na   danym stanowisku,

g) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia  kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i) Kopia dowodu osobistego,
j) Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

k) Prawo jazdy kat.B.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 26. 08. 2016r.  do godz.1500 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik, ul. T.Kościuszki 2/3, tel. 774312300

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku.”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 29.08.2016 r. o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kamiennik.pl  i stronie internetowej GOPS w Kamienniku.   

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej GOPS w Kamienniku oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Kamienniku przez okres jednego miesiąca.                                                                                

 

                                                                                                                                             Maria Urbańczyk                                                                                                                                                              Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                    

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2016
  przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
 • opublikowano:
  16-08-2016 11:17
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  02-09-2016 07:29
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 4404
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl