Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamiennik
ul. 1 go Maja 69
48-388 Kamiennik
NIP 753 23 85 323
e-mail: 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 10 szt. wraz z monitorami (10 szt.), wyposażeniem (mysz, klawiatura), systemami operacyjnymi, pakietami biurowymi (wg specyfikacji z Załącznika nr 1) do budynku Urzędu Gminy w Kamienniku.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić sprzęt komputerowy, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

 

III. ZADANIA WYKONAWCY

Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. zakupione zestawy komputerowe dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 22.02.2017 r.
Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 2) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 8.02.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail:  , za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

 

VI. OCENA OFERT

Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.bip.kamiennik.pl

 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Marcin Minkowicz
tel. 77/ 4312 144 w.29
e-mail:informatyk@kamiennik.pl

 

Bogusława Zapotoczna-Pająk
tel. 77/ 4312 144 w.18

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja sprzętu.pdf

DOCZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.doc

DOCZalacznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2017
  przez: Marcin Minkowicz
 • opublikowano:
  25-01-2017 11:20
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  25-01-2017 11:23
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2346
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl