Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomoenie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
  3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik,

2) w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli,

3) w sprawie zmiany uchwały,

4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

6) w sprawie zmiany budżetu gminy,

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik,

8) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok,

9) w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

  1. Pytania i interpelacje radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
  3. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Aleksander Słonina