Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A    G M I N Y    K A M I E N N I K

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu przez Wójta Gminy Kamiennik w dniu 22.06.2018r. decyzji znak OŚ.6220.1.2013.MK o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW” planowanego do realizacji w gminie Kamiennik, na terenie obrębów Chociebórz, Wilemowice i Kamiennik.  

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pokój nr 13.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku oraz tablicach ogłoszeń sołectw w Wilamowicach, Kamienniku oraz Chocieborzu, a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat