Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji
  i Działalności Gospodarczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Kamiennik.
 15. Analiza budżetu gminy na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/    Henryk Kliś


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com