Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wzory deklaracji na odpady komunalne

Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,  zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych, spowodują wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to rozumieć zobowiązanie do uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie wpłaty nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony lub otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 10.

PDFRozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.pdf (1,01MB)


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.pdf (831,09KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (882,86KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.pdf (878,24KB)