Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Co to jest e-dowód?

E-dowód – co to jest?

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kiedy e-dowód?

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

E-dowód jako środek identyfikacji elektronicznej

E-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia (np. dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL czy dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych), to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Elektroniczny  dowód zapewni logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Planujemy, że na dzień wdrożenia e-dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl oraz ePUAP.

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej, jak również każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Pełnienie przez e-dowód funkcji środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo na jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł bez przeszkód kontaktować się z europejską administracją.

Podpis osobisty w e-dowodzie

Podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, to rozwiązanie analogiczne do używanego już zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, która w okresie ważności ukończy 18 rok życia, certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby wyrazi na to zgodę.

Podpis kwalifikowany w e-dowodzie

Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. W e-dowodzie zostanie zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego podpisu. Dzięki temu osoba będzie miała jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będzie mogła złożyć podpis osobisty oraz kwalifikowany podpis elektroniczny dowolnego dostawcy certyfikatów. Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach rynkowych, tj. osoba samodzielnie występuje o zakup takiego podpisu do wybranego przez siebie dostawcy.

PDFE-dowód - informacje.pdf (2,20MB)