Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wyniki konkursu ofert - zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019 r.

 

Zadanie Nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Do konkursu przystąpił jeden oferent:

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Kamienniku

 

Przyjęto ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Kamienniku

Miejscem wykonywania zadania będzie Gmina Kamiennik, teren województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Zdecydowano o wsparciu zadania i udzieleniu dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

                                                                                   

   Przewodniczący Komisji

                                                                                                Anna Czaja


Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 21 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zmienionej uchwałą Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik
w rozgrywkach organizowanych przez polski związek sportowy.

Realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” powierzam w formie wsparcia Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Kamiennik, przeznaczając na ten cel 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        

                                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                             /-/ Kazimierz Cebrat