Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik

Informacja

o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących

zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu zebrania uwag i opinii mieszkańców Gminy Kamiennik. Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kamiennik, zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 8 lutego 2019 r. zostały przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do  opublikowanych projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnionych projektów zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Kamienniku i u sołtysów poszczególnych sołectw w okresie od 11 lutego 2019 r. do 20 lutego 2019 r.

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektów uchwał dotyczących zmian Statutów poszczególnych sołectw.

 

Kamiennik, dnia 21 lutego 2019 r.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat