Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Powszechna akcja deratyzacji

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik Nr 27/2016 z dnia 18.04.2016r. w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik zarządza się przeprowadzenie powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji (tępienia szczurów i myszy) w terminie:

od 1 maja 2019r. do 10 maja 2019r. – akcja wiosenna

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamiennik, w których prowadzona jest hodowla zwierząt. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.


W związku z akcją deratyzacji zaleca się ww. podmiotom władającym nieruchomościami:

  1. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
  2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
  3. wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
  4. wyłożenie trutek w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych.


Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, stosując je ściśle wg wskazań znajdujących się w poszczególnych preparatach.
Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 do 10 maja 2019 r. według zasad właściwych dla danego preparatu. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnienie wyłożonej trutki.


Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.


Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 10 maja 2019 r.z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

Wójt Gminy Kamiennik
                      /-/ Kazimierz Cebrat