Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór na stanowisko pracy - Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodzinyForma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2019 r.

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie;
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
  z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z planem pracy ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie
wykonywać usługi także poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie  na danym stanowisku,
g) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
i) Kopia dowodu osobistego,
j) Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

k) Prawo jazdy kat.B.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29. 07. 2019r.  do godz.1500 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik, ul. T.Kościuszki 2/3, tel. 774312300 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku.”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 30.07.2019 r. o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kamiennik.pl  i stronie internetowej GOPS w Kamienniku.   

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku i stronie internetowej GOPS w Kamienniku oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Kamienniku przez okres jednego miesiąca.                                                                                 

 

Maria Urbańczyk

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej