Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Nabór wniosków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 119.250,00 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 02 października 2019 roku do 04 października 2019 roku.

UWAGA: informujemy, iż wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się w terminie od 17.10.2019 r. tak aby urząd zdążył zawrzeć umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia. Ze względu na to, iż ww. limit dotyczy roku 2019 wnioskowane szkolenia muszą rozpocząć się w roku bieżącym i w tym też roku finansowane.

Aby skorzystać z rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy lub priorytet 1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I Priorytety wydatkowania rezerwy środków KFS na 2019 r. zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

3) wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.*

*Pracodawca, który chce spełnić priorytet 3.  powinien udowodnić, że ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.  Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć  wyłącznie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

II Priorytet nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie* lub województwie zawodach deficytowych.

*Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2019 (powiat nyski)


W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy.

W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków spełniających priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni wykorzystać przyznaną pulę środków z rezerwy KFS, Urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski spełniające priorytet nr 1. Ministra. 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 UWAGA !

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.500,00 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków z rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków z rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków z rezerwy KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków z rezerwy KFS,
 • korzystanie z dofinansowania ze środków KFS w roku bieżącym i latach poprzednich.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter. Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub
w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.