Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

  1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
    w okresie międzysesyjnym.
  4. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika,

2) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”,

3) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2020 rok”,

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik,

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,

6) w sprawie zmiany uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

8) w sprawie zmiany budżetu gminy.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/    Henryk Kliś


PDFProjekty uchwał na sesje w dniu 22.10.2019 r.pdf (32,07MB)

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska na lata 2019-2022.pdf (2,40MB) 


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: