Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KONTAKT

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku

Siedziba: Urząd Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69

48-388 Kamiennik  

Obsługa pokój nr 13 (II piętro) - tel. 77 43 12 135 w.23:

Monika Łukomska- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277  ze zmianami).

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kamiennik i działa w następującym składzie:

 1. Irena Chrzanowska- Przewodnicząca;
 2. Andrzej Mazur- Członek;
 3. Józefa Konior- Członek;
 4. Krystyna Pałosz- Członek
 5. Andrzej Stećko- Członek;
 6. Monika Łukomska- Sekretarz.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzi również działania w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowania zdrowego trybu życia, zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmuje działania w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenia rozmów motywacyjnych oraz zwiększania zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA
OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277).

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku oraz Prokurator.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Kamiennik. Wnioski można składać pocztą lub osobiście od poniedziałku do piątku w pokoju Nr 13 w Urzędzie Gminy Kamiennik, w godz. 7:15 – 15:15.

Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu.

Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia

odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek. Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

1. DOBROWOLNE LECZENIE

To wariant najbardziej optymistyczny, bo dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie komisji (zazwyczaj raz na miesiąc) z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

2. KIEROWANIE WNIOSKU O PRZYMUSOWE LECZENIE DO SĄDU.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba dwukrotnie nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami prawa nazywa się osobę, co do której złożony został wniosek do Sądu). Sąd kieruje taką osobę na badanie biegłych. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy ). Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego posługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Z problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić się osobiście do Centrum Psychologii Zdrowia Psychicznego DORMED w Nysie które zakresem działania  obejmuje :

 • Poradnię Terapii Uzależnień  (od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera/Internetu, seksu, bulimia i inne ),
 • Dzienny oddział terapii uzależnień,
 • Poradnię uzależnień dla dzieci i młodzieży.

 

Dane adresowe:

48-303 Nysa ul. Czarnieckiego 4A

tel. 77/ 427 10 85 kom. 882 096 660 lub 728 814 379

www.zozdormed.pl  e-mail: e-mail

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00

dojazdy : Przystanek Piłsudskiego OPEX


DOCSkierowanie do ośrodka leczenia odwykowego w Woskowicach Małych.doc (42,50KB)

PDFSkierowanie do szpitala psychiatrycznego.pdf (159,88KB)

DOCWniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.doc (43,00KB)