Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr 34/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 2 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z ) oraz art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 r. poz. 62).

 

p o s t a n a w i a m


rozstrzygnąć w sposób następujący ogłoszony w dniu 4 marca 2020 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 r. na terenie Gminy Kamiennik

 

§ 1

 

Realizację Zadania: „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”, powierzam w formie wsparcia wykonania zadania Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, przeznaczając na ten cel 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam:
1) w zakresie nadzoru nad realizacją zadań rzeczowych – podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa,

2) w zakresie rozliczeń finansowych - Skarbnikowi.
 

§ 3


Wyniki konkursu należy ogłosić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej organu oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Kamienniku.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat