Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Konsultacje społeczne - „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

OBWIESZCZENIE
Zarząd Województwa Opolskiego

na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza). 

Wszyscy zainteresowani mogą składad uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie  od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r.:

 1. w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 2. ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30)
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-PUAP.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.


PDFUchwała ZWO -2828-2020.pdf (338,74KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały ZWO-2828 2020.pdf (15,68MB)

DOCFormularz zgłaszania uwag do POP.doc (33,50KB)


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 *dalej RODO+, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Samorząd Województwa Opolskiego/ Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@opolskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza województwa opolskiego”, którego integralną częścią jest Plan działao krótkoterminowych.
 4. Odbiorcami Paostwa danych osobowych mogą byd: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-18 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.