Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport o stanie gminy.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok,
 3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2019 rok,
 4. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
 5. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego,
 6. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, właścicieli i lokatorów mieszkań wielorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Kamiennik,
 7. w sprawie zmiany uchwały (regulamin cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich),
 8. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamiennik na lata 2020-2024,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz,
 11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie,
 12. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 13. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki,
 14. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 15. w sprawie zmiany budżetu gminy.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś

 


ZIPProjekty uchwał 23.06.2020 r.zip (2,90MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: