Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2020 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik,
 2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
 4. w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie odpadami),
 5. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 7. w sprawie zmiany budżetu gminy.

4. Zamknięcie obrad XVII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,42MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (768,87KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok.pdf (1,44MB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa (poprawiony).pdf (20,21KB) 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie odpadami).pdf (84,56KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.pdf (64,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (590,66KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl