Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Kamiennik z siedzibą ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Tęcza lub  pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email: ochrona.danych@kamiennik.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dowozu do punktu szczepień w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu wskazanego w punkcie 3. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  7. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  8. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  9. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  10. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach