Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Wiceprzewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Raport o stanie gminy.

a) debata nad raportem o stanie gminy.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 15. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                      /-/ Mariusz Kuś


PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2020.pdf (347,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok.pdf (397,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (286,63KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf (305,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2021-2022.pdf (366,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf (3,59MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (415,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika.pdf (410,23KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,18MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (384,57KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (1,14MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,12MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: