Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych

I. Stypendia szkolne

 1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 16.08.2021 r.

– w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września 2021 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,

– w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2021 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

 1. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Urzędzie Gminy Kamiennik, pokój nr 12.

Informacji można również uzyskać po numerem telefonu: 77 4312 135,144 wew.22

 1. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, realizowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

 

 

 1. Do wniosku należy dołączyć:

1.

Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

2.

Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku), zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych

3.

Oświadczenia wnioskodawcy, będącego osobą niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

4.

Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, /dodatków do zasiłków/, zasiłków/świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych/okresowych lub zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń wystawione przez GOPS (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku)

5.

Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku)

6.

Zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku)

7.

Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów lub przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów (w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie)- właściwe podkreślić

8.

Zaświadczenia o otrzymywaniu  i wysokości stypendiów innych niż szkolne

9.

Odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy lub decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty - właściwe podkreślić

10.

Oświadczenie rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych/nieuzyskanych z prac dorywczych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

11.

Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

12.

Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

13.

Zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia/studenta w przypadku uczniów pobierających naukę poza gminą Kamiennik

14.

Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

15.

Inne dokumenty określające dochód, wymienić jakie:

..................................................................................................................................................

 1. Prawo do otrzymania stypendium w 2021 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

 

 

 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

I grupa stypendium – w wysokości 186 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 zł,

II grupa stypendium – w wysokości 124 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 151 zł i nie przekracza 300 zł.

III grupa stypendium – w wysokości 99,20 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi ponad 301 zł.

II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Załączniki

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. Wniosek o zasiłek szkolny
 3. Oświadczenie

DOCXNowy wniosek na zasiłek szkolny 2021-2022.docx (28,64KB)

DOCXNowy wniosek na stypendia 2021-2022.docx (37,37KB)

DOCXOświadczenie.docx (13,49KB)