Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

poznaj polskę.jpeg

„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w wysokości do 80 % polegają wycieczki, w tym: jednodniowe – do kwoty
5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,  przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej
10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym,  przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu.

Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):

  1. W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie
  2. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 6 września w trybie ciągłym do 30 września 2021 r., od 28 października wznowiono nabór wniosków do wyczerpania środków finansowych – o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: , nr telefonu: (22) 50-17-862 lub ( 22) 25-00-115 (dni robocze w godz.  8:00-16:00)