Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw
  z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok''
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy kamiennik na lata 2022-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                      /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (832,98KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy kamiennik na lata 2022-2023.pdf (678,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (392,29KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok.pdf (998,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (441,88KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.pdf (518,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.pdf (333,49KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,27MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (373,95KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,32MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.pdf (514,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf (710,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego d.pdf (503,65KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: