Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik
  w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022-2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamiennik.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Kamiennik na lata 2022 – 2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Kamiennik" na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamiennik.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 20. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.pdf (1,35MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik.pdf (718,94KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022-2025.pdf (1,25MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (24,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamiennik.pdf (447,39KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmine Kamiennik na lata 2022-2025.pdf (791,80KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego -Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Kamiennik- na rok 2022.pdf (642,77KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamiennik.pdf (676,64KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (597,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023.pdf (371,04KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf (615,45KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: