Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. naboru Gmina Kamiennik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z tym Gmina Kamiennik planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Kamiennik.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z:

  • demontażem,
  • zbieraniem (wyrobów wcześniej zdemontowanych),
  • transportem
  • i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2023r.
Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy Kamiennik w pokoju nr 13, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.kamiennik.pl w zakładce ODPADY.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


DOCXWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik - 2023.docx (71,80KB)