Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o kontroli kompostowników

Informujemy, iż od 20.06.2022 roku pracownicy Urzędu Gminy Kamiennik  przeprowadzą kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego. Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz zostanie spisany protokół pokontrolny.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta Gminy Kamiennik osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.