Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Raport o stanie gminy.

7.1. Debata nad raportem o stanie gminy.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.

Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (287,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.pdf (310,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2021 rok.pdf (409,80KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (659,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania.pdf (646,91KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (575,03KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2022-2023.pdf (386,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (499,63KB) 


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: