Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

ppgr.jpeg

Od 8 do 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Kamienniku trwało przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku ub.r.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

Wniosek Gminy Kamiennik został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został jej przyznany grant w wysokości 83.200 zł. na zakup laptopów oraz ubezpieczenie dla 32 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Gmina Kamiennik, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

W/w procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

20220711_081624.jpeg

20220711_105752.jpeg