Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ruszył Program Ciepłe Mieszkanie

cieple_mieszkanie.jpeg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków dla Gmin o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wójt Gminy Kamiennik deklaruje udział w programie, w związku z tym jesteśmy zobowiązani do zbadania potrzeb mieszkańców naszej Gminy, w tym celu została przygotowana wstępna ankieta dla osób chcących skorzystać z dofinansowania.     

Po weryfikacji i wstępnym oszacowaniu potrzeb Wójt Gminy Kamiennik złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia i udzielenia Gminie dotacji, przygotujemy nabór wniosków dla beneficjentów końcowych- czyli mieszkańców, o czym będziemy odpowiednio informować.

 

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji uzależnione są od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym. Ustalono 3 poziomy:        

  • poziom podstawowy dofinansowania: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 15 000 zł,
  • poziom podwyższony dofinansowania: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 25 000 zł,
  • poziom najwyższy dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 37 000 zł.

   

Ze środków programu „Ciepłe Mieszkanie” beneficjent będzie mógł sfinansować zakup i montaż:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, wymiana okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

    

Uwaga !

Ankietę mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Kamiennik.

Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Wójtem Gminy Kamiennik.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej

Więcej informacji na temat programu „Ciepłe Mieszkanie” mogą państwo uzyskać pod nr tel. 77 4312 135 wew. 16 lub znaleźć na stronie internetowej:  https://www.wfosigw.opole.pl/cieple-mieszkanie .

Poprawnie wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik; pokój nr 1  lub w sekretariacie (pokój nr 9) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą. Termin składania ankiet upływa 31 grudnia 2022 r.

Ankieta do pobrania znajduje się poniżej.


PDFZałącznik-Ankieta-Ciepłe-Mieszkanie.pdf (390,05KB)