Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
  w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022/2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. (stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości na 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 16. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z org pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok.pdf (838,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022-2023.pdf (472,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (457,50KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.pdf (81,73KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.pdf (267,63KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (823,87KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (468,14KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: