Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. (dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. (stawka opłaty za odpady
  w przypadku niesegregowania odpadów)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. (zniżka za kompostownik)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1348).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Projekt Municypalny Nysa SIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
  w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 21. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFprojekt uchwały w spr. zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.pdf (607,19KB)

PDFprojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. stawka opłaty za odpady niesegregowane.pdf (935,09KB)

PDFprojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów.pdf (540,21KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały. zniżka za kompostownik.pdf (364,18KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.pdf (544,31KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.pdf (88,31KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Projekt Municypalny Nysa SIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (98,37KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (150,19KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (478,35KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (531,26KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik 2.pdf (543,76KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.pdf (1,05MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: