Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

 

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
  i Finansów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022/2023.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 22. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDF1 projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (497,96KB)

PDF2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (519,88KB)

PDF3 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (439,01KB)

PDF4 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (465,70KB)

PDF5 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (502,83KB)

PDF6 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (487,78KB)

PDF7 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (530,54KB)

PDF8 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (520,61KB)

PDF9 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (615,00KB)

PDF10 projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022-2023.pdf (786,17KB)

PDF11 projekt uchwały w spr. podwyż. kryter. dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 2019-2023.pdf (746,89KB)

PDF12 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki.pdf (591,98KB)

PDF13 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf (1,30MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: