Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacje dla rolników

Jak prawidłowo obchodzić się z substancjami szkodliwymi w gospodarstwie rolnym.

Znaczenie roli właściwego używania substancji niebezpiecznych w rolnictwie zostało uznane przez KRUS tematem wiodącym podczas realizacji wszystkich działań prewencyjnych w 2023 roku.

Opolski Oddział Kasy przypomina o najważniejszych zasadach bezpiecznego stosowania tych środków.

Środki ochrony roślin

1. Pracy wymagającej kontaktu ze środkami ochrony roślin nie mogą wykonywać: dzieci i  młodzież poniżej 18 lat, kobiety ciężarne, osoby cierpiące na  choroby układu nerwowego, padaczkę, gruźlicę, choroby przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, choroby psychiczne, a także alkoholicy.

2. Do pracy ze środkami ochrony roślin nie wolno przystępować na czczo, a także po spożyciu alkoholu w przeddzień i/lub w dniu pracy.

3. Osoby stosujące środki ochrony roślin i wykonujące zabiegi muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do stosowania pestycydów.

4. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z  treścią etykiety producenta i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych substancji na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Ponadto należy planować ich stosowanie w czasie, gdy na obszarze objętym zabiegiem nie będą przebywać ludzie.

5. Zabrania się przewożenia ludzi, zwierząt, żywności, płodów rolnych i paszy wraz ze środkami ochrony roślin.

6. Rozładunek przewożonych środków ochrony roślin przeprowadzać w miejscach z utwardzoną nawierzchnią, aby umożliwić zebranie ewentualnych wycieków lub rozproszeń za pomocą materiałów absorbujących.

7. Magazyn środków ochrony roślin:

a) powinien znajdować się z  dala od  budynków mieszkalnych i  inwentarskich, stodół, spichlerzy i innych magazynów, a także z dala od studni i ujęć wody pitnej oraz być niedostępny dla dzieci i osób postronnych/trzecich;

b) powinien posiadać nieprzepuszczalną, łatwo zmywalną nawierzchnię podłogi, umożliwiającą dokładne i szybkie usunięcie środka w razie jego rozlania lub rozsypania, a także własną mechaniczną wentylację i oświetlenie uruchamiane z zewnątrz;

c)    w miarę możliwości powinien być wyposażony w instalację kanalizacyjną bezodpływową z urządzeniem do neutralizacji ścieków;

d)    winien posiadać sprawną instalację elektryczną, najlepiej gazo- i pyłoszczelną;

e)    środki ochrony roślin powinny być w  nim przechowywane w  oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę producenta, w  temperaturze podanej na etykiecie, a także w sposób uniemożliwiający kontakt z produktami spożywczymi i paszą;

f)     środków ochrony roślin nie należy przechowywać w  opakowaniach zastępczych, a ponadto powinny być one zabezpieczone przed przypadkowym dostępem i spożyciem przez ludzi lub zwierzęta.

8. Środki ostrożności przed, podczas i po wykonaniu zabiegu:

a) ciecz użytkową należy sporządzać w takim miejscu, w którym ryzyko skażenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych jest jak najmniejsze;

b) w obszarze wykonywania zabiegu należy rozpoznać obiekty wrażliwe i zachować strefy ochronne;

c) konieczne jest zapobieganie znoszeniu preparatu na obszary nieobjęte zabiegiem;

d) w trakcie wszystkich czynności związanych z zabiegiem powinno się używać odpowiedniej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zgodnie z informacjami i wymaganiami podanymi na etykiecie znajdującej się na opakowaniu środka ochrony roślin;

e) podczas wykonywania zabiegów nie wolno spożywać posiłków i napojów oraz palić papierosów;

f)  nie należy pozostawiać nieumytego opryskiwacza z  niewykorzystaną cieczą użytkową – pozostałe po zabiegu resztki należy rozproszyć na opryskiwanym polu w sposób podany w instrukcji na etykiecie;

g)  czynności związane z  myciem, płukaniem zbiornika i  instalacji cieczowej opryskiwacza wykonywać w bezpiecznej odległości – nie mniejszej niż 30 m – od studni, zbiorników i cieków wodnych, studzienek kanalizacyjnych oraz obszarów wrażliwych na skażenie;

h) opróżnione opakowanie po dokładnym przepłukaniu należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek był zakupiony lub jeżeli pozwala na to etykieta można je potraktować jako odpad komunalny;

i)  po zakończeniu pracy należy zdjąć ubrania i bieliznę, dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem ręce i twarz, a następnie całe ciało; odzieży ochronnej nie wolno prać z odzieżą domową;

j)  przestrzegać okresu karencji po zastosowaniu preparatu.

Paliwa, olej napędowy, benzyna, smary, rozpuszczalniki

  1. Paliwa stosowane w  gospodarstwie rolnym należy przechowywać w  przystosowanych do tego celu zbiornikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, odprowadzających ładunek elektryczności statycznej oraz wyposażonych w szczelne zamknięcie i zabezpieczonych przed stłuczeniem, uszkodzeniem, zniszczeniem.
  2. Dopuszczalne jest przechowywanie oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych o pojemności do 5000 l, spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych.
  3. Rozpuszczalniki należy przechowywać w  oryginalnych opakowaniach w  pomieszczeniach garażowych, warsztatowych z  ograniczonym dostępem dzieci i osób postronnych.
  4. Substancje łatwopalne i skrajnie łatwopalne powinno się zabezpieczyć przed działaniem otwartego ognia, słońca i wyładowań elektrostatycznych.

Nawozy sztuczne

  1. Nawozy sztuczne należy przechowywać w  zamkniętym, bezpiecznym miejscu, zapewniającym ochronę produktu przed wpływem warunków atmosferycznych (słońca, deszczu itp.) oraz dostępem osób postronnych.
  2. Nie powinno się przechowywać obok siebie produktów sypkich, które mogą wejść ze sobą w reakcję, np. mocznika w pobliżu nawozów saletrzanych. Wapno należy przechowywać odseparowane od nawozów.
  3. Nawozy płynne powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. Należy również ograniczać wysokość stosów składowanych produktów

Projekt ustawy o zwiększeniu emerytur rolniczych - przyjęty.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która zmienia sposoby naliczania emerytur rolniczych. Najważniejsza kwestia jest taka, że minimalna emerytura rolnicza, po 25 latach opłacania składki, nie może być niższa niż ta, która jest naliczona w systemie ZUS. Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o emeryturę podstawową. Po zmianie przepisów nastąpi faktyczne zrównani z emeryturą z ZUS.

Jak mówi premier Mateusz Morawiecki - rolnicy będą mogli także uzyskać dodatek do emerytur rolniczych. Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne. To oni zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski.

Wyrównujemy uprawnienia emerytalne rolników z osobami ubezpieczonymi w ZUS.

Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS znacznie się różnią. Dzięki nowemu rozwiązaniu, zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. Jeżeli rolnik wypracuje 25 lat, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS.

Ponadto, możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:

•          prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej;

•          prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.


Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie:

  • od 1 stycznia 2023r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3490 zł
  • od 1 lipca 2023r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3600 zł.

W związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi od 1 stycznia 2023 r. 314 zł (tzn. 9% x 3.490 = 314,00 zł), natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. – 324 zł (tzn. 9% x 3.600 = 324 zł).

Ponadto Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2023r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej tej działalności oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania. Wraz w wyżej wymienionym oświadczeniem należy złożyć w Kasie odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 r., jednak nie później niż w terminie 14 dni od  dnia jej otrzymania.

Rolnicy, którzy w 2023 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości  dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu w działów specjalnych produkcji rolnej.   

WAŻNE !!!

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r.