Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ciepłe mieszkanie

ciepłe mieszkanie 2.jpeg

O programie

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co obejmuje dofinansowanie?

dla osób fizycznych

demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, warunkowo:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiową,
 • dokumentacja projektową,

dla wspólnot

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Forma dofinasowania

Dotacja

Sposób składania wniosków

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ PRZEZ GMINĘ, która przystąpiła do Programu CIEPŁE MIESZKANIE i na terenie której będzie realizowana inwestycja, na podstawie opracowanego przez GMINĘ regulaminu naboru wniosków określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie ze stanem na dzień 31.05.2024 r. realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kamiennik wygląda następująco:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych dla Części 1) Programu – 1 wniosek
 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych dla Części 2) Programu – 2 wnioski
 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych dla Części 3) Programu – 1 wniosek
 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez wspólnoty mieszkaniowe dla Części 4) Programu – 0 wniosków
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych dla Części 1) Programu – 1 wniosek
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych dla Części 2) Programu – 1 wniosek
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych dla Części 3) Programu – 1 wniosek
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez wspólnoty mieszkaniowe dla Części 4) Programu – 0 wniosków
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji beneficjentom końcowym – 68 483,98 zł