Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 8ºº w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

 

Porządek sesji

 

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Raport o stanie gminy.
  1. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
 17. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Kamiennik.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Mariusz Kuś


PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (278,69KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rok.pdf (301,32KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2022 rok.pdf (391,78KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2022.pdf (2,23MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (644,60KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (416,29KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (883,94KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: