Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja w sprawie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kamiennik, na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Kamiennik, Wójt Gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.

b) dowód zapłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Gminy Kamiennik:

BS Otmuchów o/Kamiennik

09 8872 0003 0017 5519 2000 0030

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „Opłata skarbowa – zaświadczenie dla sołtysa”

Opłaty można również dokonać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Gminy Kamiennik.

 

Sprawę prowadzi:

Anna Czaja podinspektor ds. rady gminy i rolnictwa, pok. nr 2, tel. 77 4312 135 wew. 11


PDFUstawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkci sołtysa.pdf (197,14KB)

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.docx (15,58KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO do wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.docx (16,75KB)