Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BAŻANT”

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 7 września 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Otmuchowie na sezon łowiecki 2023/2024. Plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Kamiennik.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik do obwieszczenia RL.6151.2.2023.AC - plan polowań zbiorowych na sezon 2023-2024 KŁ Bażant w Otmuchowie.pdf (951,24KB)