Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Konsultacje społeczne strategii rozwiązywania problemów społecznych

Wójt Gminy Kamiennik zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 05 października 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne do Projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kamiennik na lata 2023-2030.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 9 października 2023 r. do 20 października 2023 r. Projekt od dnia 21 kwietnia 2023 r. dostępny będzie w budynku Urzędy Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, pok.9 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku przy ul. Kościuszki 2 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

 Opinie należy wnosić na Formularzu zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian

  1. pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, pok. 9 lub przesyłając na adres Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik - decyduje data wpływu do urzędu
  2. elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: .

 Konsultacje będą uważane za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

Opinie wniesione po terminie 20 października 2023 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wnoszącego oraz przesłane w formie innej niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik w terminie do dnia 27 października 2023 r.


PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamiennik na lata 2023-2030 - projekt do konsultacji społecznych.pdf (2,15MB)

PDFZarządzenie Wójt strategia - konsultacje.pdf (101,01KB)

DOCXZalacznik do zarządzenia.docx (17,86KB)