Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Kamiennik.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok".
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Cieszanowice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 21. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                 /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w spr. wyboru ławnika na kadencję 2024-2027.pdf (404,47KB)

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok.pdf (234,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (565,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Cieszanowice.pdf (461,30KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok.pdf (538,31KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów.pdf (461,29KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (543,87KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.pdf (96,34KB)

PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.pdf (98,08KB)

PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.pdf (330,96KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (565,58KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (553,19KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (671,27KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: