Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu:

„Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”

 

W dniach od 9 października do 23 października 2023 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu : „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik (www.kamiennik.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik. Zainteresowane podmioty oraz organizacje miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

             W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna z organizacji pozarządowych w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2024 rok”.

                                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat