Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się L sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie L sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szklarach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 14. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (34,23KB)

PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szklarach.pdf (40,04KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik.pdf (99,16KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (812,73KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (428,13KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: