Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się LI sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad LI sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do partnerskiej współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Projektu "Bliżej rodziny
  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny
  i pieczy zastępczej, jako Partner Województwa Opolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek
  w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych w ramach wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
  i w domu" na lata 2024-2028.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2023-2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 20. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (291,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do partnerskiej współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy.pdf (638,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (647,19KB)

PDFProjekt uchwały w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych w ramach wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole.pdf (676,00KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (612,18KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2023-2030.pdf (2,38MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (2,16MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (523,80KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie.pdf (870,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,86MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (5,07MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: