Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad LIII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamiennik uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.

Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy Kamiennik

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (328,85KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (323,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (318,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (342,21KB)

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia wys. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kamiennik uczestniczących w działaniach ratowniczych akcjach ratowniczych szkoleniach i ćwiczeniach.pdf (676,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (1,13MB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (934,63KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: