Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa opolskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473) - ogłasza się co następuje:

 1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie województwa opolskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1997 - 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 1. Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 2. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej wymienionych terminach i miejscach:
 1. Miasto na prawach powiatu Opole - Opole, ul. płk Witolda Pileckiego 1, w terminie od dnia 25 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r.;
 2. Powiat Brzeski - Brzeg, ul. Piastowska 14, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 4 marca 2024 r.;
 3. Powiat Głubczycki - Głubczyce, ul. Jana Kochanowskiego 15, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 21 lutego 2024 r.;
 4. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski - Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024r.;
 5. Powiat Kluczborski - Kluczbork, ul. Plac Niepodległości 5, w terminie od dnia 1 marca do dnia 26 marca 2024 r.;
 6. Powiat Krapkowicki - Krapkowice, ul. Szkolna 7, w terminie dnia 26 lutego do dnia 13 marca 2024 r.;
 7. Powiat Namysłowski - Namysłów, ul. Adama Mickiewicza 12, w terminie od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2024 r.;
 8. Powiat Nyski - Nysa, ul. Orkana 6, w terminie od dnia 4 marca do dnia 19 kwietnia 2024 r.;
 9. Powiat Oleski - Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 31, w terminie od dnia 19 lutego do dnia 11 marca 2024 r.;
 10. Powiat Opolski - Opole, ul. Wojciecha Drzymały 1c, w terminie od dnia 25 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r.;
 11. Powiat Prudnicki - Prudnik, ul. Tadeusza Kościuszki 76, w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2024 r.;
 12. Powiat Strzelecki - Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59, w terminie od dnia 2 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r.
 1. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
 1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
 2. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:
 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
 2. szefowi wojskowego centrum rekrutacji - wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
 1. w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
 1. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 2. Osobie, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję zgodnie z art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 4. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
 1. nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 2. nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
 3. nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
 4. odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzania w ewidencji wojskowej, podlega zgodnie art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze ograniczenia wolności albo grzywy.

Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszczą się czynu określonego w art. 681 podlega, zgodnie z art. 685 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze pozbawienia wolności do lat 2.

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie gminy Kamiennik, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Nysie w okresie od 19 marca 2024r. do 19 kwietnia 2024r. r., dla osób zamieszkujących gminę Kamiennik termin przypada na dzień 15 kwietnia 2024r.

Siedziba komisji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ulicy Orkana 6.


PDFObwieszczenie kwalifikacja wojskowa w 2024 roku.pdf (3,99MB)